Algemene voorwaarden SJ COSMETICS

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van /SJ Cosmetics gevestigd te Boom. BEDRIJVEN.

1. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen en toegezonden prijslijsten en/of informatie zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken binden ons niet eerder dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen ( Voor bedrijven ex btw.)

 1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief omzetbelasting en verzendings- en transportkosten.
 2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de koper een evenredige prijs - verhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

4. Verzending.

 1. Verzending geschiedt steeds, ook bij franko-levering, voor risico van de koper.
 2. De keus van verzending en verpakking is aan ons.

5. Levering.

 1. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. 5 Werkdagen.
 2. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper.
 3. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

6. Overmacht.

 1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhinderd zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

7. Aansprakelijkheid en reclame.

 1. Reclames ter zake van leveranties dienen binnen 3 dagen nadat de goederen van de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
 2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden met name niet tot betaling van schadevergoeding.

8. Betaling.

 1. Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1½ % voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
 2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de koper. De buiten- gerechtelijk incassokosten bedragen minstens 15 % van de achterstallige hoofdsom met een minimum van 250,00 Euro en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

9. Zekerheid.

 1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen is dit verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidstelling te verlenen.
  Het niet voldoen aan dit verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. Geschillen.

 1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de competente Rechter te Eindhoven, onverminderd ons recht om die Recht te adiëren, die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn om van de vordering kennis te nemen.